profiel creatieve probleemoplossing


C.G. Jung heeft de de persoonlijkheid verdeeld in 4 functies. Het CENTER FOR RESEARCH IN APPLIED CREATIVITY, van Dr. Min. Basadur[1] heeft dit toegepast op het creatieve probleemoplossingsproces. Dit model is ontworpen na diepgaand onderzoek van een zeer groot aantal mensen, werkzaam in diverse organisaties. De cirkel is ingedeeld als volgt:

De kwadranten kunnen ingevuld worden aan de hand van een lijst van woorden. De bedoeling van deze inventarisatie is dus niet te toetsen hoe goed u het doet, maar om inzicht te krijgen hoe u het doet. Het kan moeilijk blijken om de woorden te vinden die uw stijl van probleemoplossing het best  weergeven, omdat er geen goede of verkeerde antwoorden zijn. De verschillende woorden zijn alle even goed.

Kolom 1 geeft de score v.w.b. het verzamelen van kennis door ervarend te werken: persoonlijke betrokkenheid.

Kolom 2 geeft de ori‘ntatie t.o.v. het oplossen van problemen met idee‘n: idee‘n verzamelen zonder beoordeling.

Kolom 3 geeft de ori‘ntatie om problemen op te lossen door erover te denken: afstandelijk, abstract theoretiserend.

Kolom 4 geeft de ori‘ntatie t.o.v. probleemoplossen door beoordeling: idee‘n beoordelen.

 

 

Elk woord in de horizontale rij krijgt een beoordeling. Het woord dat het best de stijl aangeeft krijgt een 4, het volgende een 3 enz. Ze mogen niet met elkaar in verband worden gebracht en ieder woord moet een cijfer krijgen.


            kolom 1           kolom 2                       kolom 3                       kolom 4

1          alert                 evenwichtig                 snel                              geestdriftig

2          geduldig          ijverig                          krachtig                       voorbereid

3          bezig zijn         intu•tief                        afstandelijk                  selectief

4          ervarend          optimistisch                 objectief                       controlerend

5          gereserveerd    serieus                         met plezier                   speels

6          zintuiglijk        ongebonden                 logisch                         experimenterend

7          gevoelsmatig   alternatieven                analyserend                 beoordelend

8          aktie                 divergent                     abstract                        convergent

9          rechtstreeks     mogelijkheden             conceptueel                  praktisch

10        rustig               betrouwbaar                onverantwoordelijk     met verbeelding

11        betrokken        vruchtbaar                   theoretisch                   toetsend

12        aftastend          ontwerpend                 structurerend               onderzoekend

13        onmiddellijk    verzamelend                begripsvol                   bevestigend

14        onpersoonlijk  trots                             hoopvol                       angstig

15        uitvoerend       visualiserend               modellerend                 besluitvaardig

16        gericht op nu   toekomstgericht           rationeel                       detailgericht

17        welwillend       pragmatisch                 emotioneel                   uitstellend

18        bewust             kinderlijk                     ordelijk                        realistisch

 

Voor de score worden alle items behalve de items 1, 2, 5, 10, 14 en 17, per kolom opgeteld (dwars opgeteld =120). Als de score uitgezet is op de vier kwadranten hebt u een profiel  van uw aanpak bij probleemoplossing. Weten wat de sterke kanten zijn, betekent beter kunnen samenwerken met anderen. Vooral als teamgenoten dit van elkaar weten.


Hieronder zijn enkele specifieke eigenschappen van de verschillende types uitgesplitst en toegelicht.

Kwadrant 1

Als het profiel vooral in het eerste kwadrant van de cirkel valt, is uw stijl waarschijnlijk die van een 'opstarter'. Haar of zijn grootste kracht ligt in het opstarten van dingen door betrokken te zijn en informatie te verzamelen. 'Opstarters' gebruiken vooral de directe ervaring en idee‘n om problemen op te lossen. Zij blinken uit in het beschouwen van concrete situaties vanuit verschillende gezichtspunten. Zij zien van bijna alles zowel plus- als minpunten. Zij zijn meestal ge•nteresseerd in mensen, hebben verbeelding en zijn emotioneel. Zij hebben een hekel aan strakke organisatie of structuren. Zij kunnen goed leven met onduidelijke situaties. Sterke kanten: 1 & 2.

Kwadrant 2

Indien het profiel vooral hierin valt is het waarschijnlijk dat u 'conceptueel' te werk gaat. Haar/zijn grootste kracht is idee‘n te combineren. Zij kunnen goed abstract denken en maken snel kontakten en associaties. Zij blinken uit in inductief denken en kunnen schijnbaar losstaande zaken tot een ge•ntegreerd geheel combineren.Het is belangrijk voor ze dat de theoretische onderbouwing duidelijk en precies is voor zij verder gaan. Zijn niet altijd snel geneigd tot actie. Sterke kanten: 3 & 4. 

Kwadrant 3

Indien het zwaartepunt van uw profiel hier ligt, bent u waarschijnlijk goed in het 'optimaliseren'. Abstrakt denken en beoordelen zijn kenmerken van dit type. De grootste kracht van zo'n persoon is abstrakte idee‘n omzetten in praktische oplossingen en plannen. Zij voelen zich het beste thuis in situaties waar slechts ˇˇn goede oplossing of ˇˇn optimale struktuur het best zal werken. Zij kunnen goed focussen op specifieke problemen en werken vooral hypothetisch-deduktief. Zij werken dikwijls liever met dingen dan mensen, worden niet emotioneel en zijn erg grondig. Sterke kanten: 5 & 6.

kwadrant 4

Als het zwaartepunt hier valt, bent u waarschijnlijk een 'implementor'. Deze persoon gebruikt graag rechtstreekse ervaringen en beoordeling bij probleemoplossen. De kracht van dit type is 'zaken gedaan krijgen', het uitvoeren van plannen en experimenten. Zij hebben de neiging dingen 'uit te proberen' en niet theoretisch te bekijken. Zij komen het best tot uiting in situaties waar zij zich snel aan veranderende omstandigheden moeten aanpassen. Zij hebben geen behoefte aan een totaaloverzicht om aan het werk te kunnen gaan. Het zijn enthousiaste types en voelen zich op hun gemak tussen mensen. Sterke kanten: 7 & 8.             

 

Balans in procesaanpak

De vier kwadranten zijn conceptueel verschillende denkvarianten, ze geven andere vaardigheden aan.

Bij het analyseren is dat (1) de ontvankelijkheid om problemen te herkennen, (2) het objectief benoemen van de feiten –helicopter view. Bij creactiveren is dat (3) herformuleren en (4) idee‘n genereren. Bij vormgeven is dat (5) vanuit doelstelling ŌbesteÕ idee voor oplossing kiezen en (6) uitvoering plannen. Bij implementeren is dat (7) het ŌvermarktenÕ en (8) daadwerkelijk uitvoeren.

We kunnen deze concepten kernkwaliteiten noemen (Ofmans, Bezieling en kwaliteit in Organisaties,1992). Meestal hebben we een (onbewuste) voorkeur en vinden we een andere minder belangrijk of interessant. Daarom kan een duidelijk proces helpen om de aandacht te verdelen.

            SAP staat voor:

                       situatie, aspecten, paradigmaÕs 

Begin nooit met problemen, dan raak je verwikkeld in een patroon dat als volgt beschreven kan worden: 'Begin met een probleem, stop met de oplossing, en voorkom nieuwe problemen door alles in je greep te houden.' Typisch korte termijn denken, want elke oplossing zal minstens twee nieuwe problemen cre‘ren, alles verandert namelijk voortdurend. Je blijft dan achter de feiten aanlopen.

Nee, bij de SAP-aanpak gaat dat anders.

*      Analyse van gehele situatie.

        Allereerst wordt de situatie beschreven vanuit verschillende invalshoeken. Mind mapping, brainstorming, metaforen, mindstorming, etc. Van allerlei verschillende technieken, om niet eenzijdig te kijken. Dit zou ik het moving focus willen noemen. Kijken naar inline en outline.

*      Analyse van verschillende aspecten

        Vervolgens beschrijf je de verschillende aspecten die je aandacht trekken, financi‘le, organisatorische, etc. . Zo zullen de feiten je kijken leiden in plaats van de in de eerste instantie gedachte problemen (outline).

*      Analyse van problematiek.


        De voorgaande stappen zullen ongetwijfeld de problematiek en problemen in de situatie duidelijk naar voren doen komen. Niet omdat we dachten dat het wel de problemen zouden zijn, maar omdat de analyse aangeeft. hoe de mensen denken en kijken. Zo zien we de grenzen van het ŌdenkraamÕ en wat mogelijk gedacht wordt.
[1] © copyright 1981,1989, Center For Research In Applied Creativity, Dr.Min Basadur, auteur van Simplex a flight to creativity