DE KWALITEITSGOEROES AAN HET WOORD (beknopt overzicht )
tip: ook interessant is te kijken bij foutenmanagement

Enkele definities:
• Quality: the total of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs (ISO 8402)
• Quality: a systematic approach to the search for excellence (American Society for Quality Control)
• Kwaliteitsbeheersing (Ouality Control): de operationele technieken en activiteiten die worden toegepast om te bewerkstelligen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan (ISO 9000)
• Kwaliteitsborging (Quality Assurance) het geheel van alle geplande en systematische acties nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een produkt of dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen (ISO 9000).
• Integrale Kwaliteitszorg (Total Qualitv Management): a company-wide approach involving all levels and functions of a company's business for achieving continuous quality improvement.

Hieronder volgt toelichting voor beknopte beschrijving van technieken klik hier Zeven hulpmiddelen om kwaliteit te borgen; zeven gereedschappen
Juran: "Quality= Fitness for Use".
Joseph Juran is een in Roemenië geboren Amerikaan. Hij heeft een elektronische en juridische achtergrond en is actief geweest als Kwaliteitsverantwoordelijke bij Western Electronics en als Hoogleraar aan de New York University. In 1954 ging hij naar Japan en heeft belangrijke bijdragen geleverd aan het Japanse succesverhaal. Basiswerken: "Quality control Handbook" en "Juran on planning for quality"


De "Universal Breakthrough-sequence" is een systematische manier voor het continu verbeteren van chronische problemen.
1. Bewijs van de noodzaak
• Bepaal de problemen en de prioriteiten
• Druk deze uit in cijfers (kwaliteitskosten)
. Omschrijf het projekt
• Pak de problemen een-voor-een aan
• Hanteer het Pareto-principe
• Zorg voor eensgezindheid en participatie
• Organiseer het projekt
4. Diagnose: verzamelen van gegevens
• 80/20 regel: 80 % van de problemen zijn managementproblemen en 20 % zijn problemen op uitvoeringsniveau
• Analyseer symptomen
• Zoek oorzaken
• Test de oorzaak-symptoom relatie
5. Oplossingsfase
• Denk verder dan de eigen afdeling en betrek andere afdelingen in de oplossing
• Leg vast wie wat gaat doen
6. Ga zorgvuldig om met de weerstand tegen verandering
• kan de verandering gevolgen hebben voor de normen en waarden
• betrek zoveel mogelijk mensen, bij voorkeur vanaf het begin
• Gebruik informele groepsleiders, luister naar verborgen argumenten
• Neem voldoende tijd voor de verandering
7. Leg de resultaten vast
• Leg nieuwe procedures vast en leer ze aan
• Zorg voor een geschikt en betrouwbaar proces
• Bouw een meetsysteem in voor het ontdekken van afwijkingen


W. Edwards Deming
Dr. William Edwards Deming was al in 1950 in Japan te vinden. In die beginjaren hield Deming vele lezingen voor het Japanse bedrijfsleven. Zijn voordrachten maakten door de beknoptheid en helderheid grote indruk. In deze lezingen lag de nadruk op een drietal zaken:
1. De Deming-Cirkel. (in veel situaties terug te vinden, vgl. leerproces)

Plan: • Wat willen we bereiken, wat is ons doel
• Hoe zullen we dit aanpakken
• Wie doet wat
Do: • Uitvoeren van de acties volgens plan
Check: • Nagaan of het doel bereikt is
Action: • Bijsturen waar nodig


2. Het ontwikkelen van 'feeling' voor statistische spreiding
3. Procesbeheersing door middel van controlekaarten en de juiste manier om deze te gebruiken.
Procesbeheersing en de rol van de produktiemedewerkers hierin, spelen een belangrijke rol in de filosofie van Deming: "Kwaliteit kan pas worden bereikt als het gehele produktieproces onder controle is. De grote kennis van het produktieproces schuilt echter niet bij het Management (dat het proces heeft ontwikkeld) maar juist bij de medewerkers die elke dag in en met het proces werken".
De belangrijkste Japanse Kwaliteitsprijs is vernoemd naar Deming: de Deming-award is een begrip in de Kwaliteitswereld.

De 14 geboden voor het management:
1. Creër een constante doelstelling, een lange termijn streven naar verbetering van de produkten en de diensten
2. Verwerp de oude filosofie
3. Breek met de afhankelijkheid van de massale inspectie
4. Stem uw aankooppolitiek niet eenzijdig op de prijs af
5. Verbeter voortduren het produktie- en dienstverleningsproces
6. Investeer in opleiding "On-the-job"
7 . Herwaardering van het leiderschap
8. Verdrijf de vrees uit uw organisatie
9. Sloop de muren tussen de stafdiensten
l0. Vermijd slogans en targets voor de produktiemedewerkers
11. Vermijd produktiviteitsstandaards voor de produktiemedewerkers en numerieke doelstellingen voor het management
12. Verwijder de belemmeringen die de trots op het vakmanschap in de weg staan
13. Bouw een volwaardig opleidings- en bijscholingsprogramma uit voor alle medewerkers
14. Schakel iedereen van het bedrijf in om de transformatie te realiseren


Ishikawa
Definitie van Kwaliteit: "Quality means quality of work, quality of service, quality of information, qnality of process, quality of division, quality of people, including workers, engineers, managers and executives, quality of system, quality of company, quality of objectives, etc.".
Dr. Kaoru Ishikawa was hoogleraar in de technische wetenschappen aan de Universiteit van Tokyo. Hij publiceerde verscheidene boeken op het gebied van de kwaliteitszorg, zoals "What is Total Quality Control ? - The Japanese Way".
Een van de belangrijke stelregels van Ishikawa is dat moet worden geprobeerd om kwaliteit in het produktontwerp en vervolgens het voortbrengingsproces in te bouwen. De oorzaken van kwaliteitskenmerken of juist het ontbreken moeten worden opgespoord. Een belangrijk instrument hiervoor is het zogeheten "Visgraat-diagram' ook wel Ishikawa-diagram geheten, [zie Zeven hulpmiddelen om kwaliteit te borgen; zeven gereedschappen (7 tools method). Elk pijltje duidt op een bepaalde oorzaak voor het beschouwde kwaliteitskenmerk. Er worden 4 groepen oorzaken onderscheiden, de 4 M's genoemd: Mens, Machine, Materiaal, Methode. Later zijn daar nog 3 andere M’s aan toegevoegd: Materieel (gereedschap), Management, en Milieu.
Processen en produktontwerpen moeten voortdurend verbeterd worden: “Als normen en voorschriften niet binnen 6 maanden worden herzien, is het bewijs geleverd dat
niemand ze serieus neemt!”
Een aantal ideëen heeft Ishikawa geleend van Deming. Zo zal het voortdurend verbeteren van produktontwerpen en voortbrengingsprocessen volgens een aangepaste Deming-cirkel verlopen:
Ontwerp - Produktie - Verkoop - Marktonderzoek. Een cyclus begint met het verbeteren van het ontwerp op basis van de ervaring, opgedaan in een vorige cyclus. Voortdurend moet worden gereageerd op de door klanten gestelde eisen.

Ishikawa hecht veel belang aan door heel de organisatie verbreide toepassing van (eenvoudige) statistische technieken. Volgens hem moet elke manager de volgende 7 statistische principes beheersen:
1. Het Pareto-principe
2. Het visgraat-diagram
3. de stratificatie van processen
4. Controlelijsten
5. Het gebruik van histogrammen
6. Het principe van statistische spreiding
7. Het gebruik van grafieken en Controlekaarten (X-R kaarten)
Ishikawa en Kwaliteitscirkels.
Kwaliteitsproblemen vinden hun oorzaak in het management. Managers dienen er van uit te gaan dat de mensen in beginsel positief tegenover de onderneming staan en dat zij vertrouwen verdienen en belangrijke taken toegewezen dienen te krijgen (delegeren).
Alleen wanneer de mensen op de vloer deze verantwoordelijkheid aanvaarden, heeft kwaliteitszorg een kans van slagen. Kwaliteitscirkels vormen een belangrijk middel in het streven naar kwaliteitszorg en het moge duidelijk zijn dat Ishikawa een grote voorstander is van deze kwaliteitscirkels.
Kwaliteitscirkels zijn kleine groepen afdelingsmedewerkers, die op basis van vrijwilligheid kwaliteitszorg willen bereiken. Soms worden medewerkers van verschillende afdelingen samengevoegd; dit bevordert dan het onderlinge "meedenken" en het vinden van oplossingen op basis van ideeen, in andere afdelingen toegepast.

Taguchi
De ideëen van de Japanse statisticus dr. Genichi Taguchi zijn vooral toepasbaar in de design en engineering fase. Het betreft een geperfektioneerde vorm van de sinds de jaren 20 bekende theorieen betreffende het statistische proefopzetten. In een proces met een beperkt aantal variabelen is het mogelijk deze vanabelen diverse waarden toe te kennen en vervolgens na te gaan bij welke set waarden het meest optimale resultaat wordt verkregen. Wanneer het aantal variabelen groter wordt, neemt het aantal experimenten exponentieel toe: 2n voor n variabelen, wanneer je voor elke
variabele twee mogelijke waarden (een "lage" en een "hoge" waarde) toelaat. De Taguchi-methode geeft proefopzetten, waarbij het aantal experimenten zeer klein is, van dezelfde orde als het aantal variabelen. De Taguchi-methode is toepasbaar voor zowel het ontwerp van produkten als van
processen. het principe is in beide gevallen hetzelfde: in plaats van het vaststellen en vervolgens elimineren van oorzaken van kwaliteitsproblemen ga je nu je produkt of proces zodanig ontwerpen, dat het ongevoelig is voor deze oorzaken cq. storingen.

In de cyclus van het produktontwerp worden drie fasen onderscheiden:
1. systeemfase.
In deze fase wordt de innovatieve kennis ingebracht, welke nodig is om het produkt functioneel te laten zijn.
2. parameterfase.
Taguchi onderscheidt beheersbare factoren (stuurvariabelen) en niet-beheersbare variabelen (ruisbronnen). In deze fase van het ontwerp moet het produkt zodanig ontworpen worden, dat het ongevoelig voor de ruisbronnen is, in feite moet een zo hoog mogelijk signaal-ruisverhouding worden gereageerd
3. Tolerantiefase
Deze afsluitende fase is alleen nodig in die situaties, waarin tijdens de parameter fase niet de gewenste performance kan worden bereikt. In deze situaties mogen de toleranties van de stuurvariabelen, die een grote invloed hebben op het functioneren, zo nauw als mogelijk worden gesteld. In Japan worden de Taguchi-methodes zeer uitgebreid toegepast maar ook in de en Europa neemt de belangstelling voor deze geavanceerde en krachtige beheerstechnieken snel toe.
De visie van Taguchi op kwaliteitskosten leidt tot een voortdurend proces van verbetering. Terwijl anderen kwaliteit definieren als "het voldoen aan klantenspecificaties", zegt Taguchi dat juist het ontbreken van kwaliteit leidt tot verliezen voor de samenleving, waarin dat produkt wordt gebruikt. Voorbeelden van zulke verliezen:de luchtvervuiling, veroorzaakt door een niet goed afgestelde motor; overmatig energieverbruik doordat een pomp niet correct is ingeregeld; klant-ontevredenheid en ook verloren marktaandeel als gevolg van een slechte naam. Volgens Taguchi neemt het verlies kwadratisch toe met het toenemen van de afwijking ten opzichte van de specificatie. Dit is de zogenaamde "Quadratic Loss Function”.

Crosby: Ouality = Conformance to requirements
Philip B. Crosby was 14 jaar Vice-president van ITT, Internaitonal Telephone and Telegraph Corporation. Sinds 1979 is Crosby direkteur van een groot adviesbureau met vestigingen in vele landen en het Quality College in Winter Park, Florida. De manier van aanpak is typisch Amerikaans en komt soms ietwat overdreven - met veel toeters en bellen - over. Desondanks heeft Crosby een aantal bruikbare concepten ontwikkeld en heeft hij de ideëen van de kwaliteitszorg voor velen toegankelijk gemaakt.

Quality maturity grid
Dit is een systematiek van zelfdiagnose aan de hand waarvan het management kan vaststellen waar de onderneming zich op kwaliteitsgebied bevindt Er worden vijf ontwikkelingsstadia onderscheiden:
• stadium 1: onbekendheid
• stadium 2: ontwaken
• stadium 3: inzicht verwerven
• stadium 4: overtuiging
• stadium 5: zekerheid
Aan de hand van eveneens 5 kenmerken kan worden vastgesteld waar de organisatie
zich bevindt.
De 5 kenmerken:
• houding van het management
• positie kwaliteitsorganisatie
• probleemaanpak
• kwaliteitskosten als percentage van de omzet
• inzicht in kwaliteitsproblemen
De 5 stadia worden als 5 kolommen weergegeven en de 5 kenmerken vormen de 5 rijen van de 5X5 matrix. De velden van deze matrix beschrijven het kenmerk voor het betreffende stadium .

Zero Defects.
Zero Defects is het streven naar "nul fouten". Dit moet niet worden gezien als een operatione doelstelling maar als een richting, waarin men zich wil ontwikkelen. Tevens geeft het weer dat men nooit tevreden moet zijn: er is altijd ruimte voor verbeteringen.
In bepaalde programma's wordt geprobeerd het aantal fouten te verminderen. Hierbij wordt de aandacht op twee terreinen gericht:
• een motivatieprogramma, gericht op de operators en bedoeld om operator-controllable
fouten te verminderen
• een preventieprogramma, gericht op de fouten die management-controllable zijn.
Zero Defects programma's bevatten een aantal te onderscheiden stappen:
• introductie,
• promotie (uitmondend in een "Zero Defects dag"),
• het stellen van doelen,
• het doen van suggesties via een soort ideeenbus,
• het terugkoppelen van de resultaten
• het waarderen van de inspanningen en de resultaten van de medewerkers
• het vastleggen en handhaven van de bereikte verbeteringen
We zien overeenkomsten met de Quality Circle filosofie, in die zin dat er een beroep gedaan wordt op de inzet, het inzicht en het vakmanschap van de medewerkers op het operationele niveau. Verschillend ten opzichte van de Quality Circle methode is, dat het om een meer individueel gerichte aanpak gaat en dat er gewezen wordt op de gevolgen van het maken van fouten.

Kwaliteitskosten-analvse.
Kwaliteitskosten-analyse wordt veel gebruikt om het management wakker te schudden: wanneer de gevolgen van het niet-optimaal werken in geld wordt uitgedrukt, en dan liefst in een percentage van de omzet, gaan de ogen van managers en directies snel open.open. Wanneer een bedrijf weinig aan structurele kwaliteitszorg doet, kan dit percentage 20 tot 25 bedragen.
Kwaliteitskosten worden in een viertal categorieën verdeeld:
• preventiekosten
• keuringskosten
• interne faalkosten
• externe faalkosten

Feigenbaum
Definitie van Kwaliteit: "The total composite product and service characteristics of Marketing, Engineering, Manufacture and Maintenance through which the product and service in use will meet the expectations of the customer"
Dr. Armand V. Feigenbaum is President van General Systems Company, USA, engineering company, die operationele systemen ontwerpt en bouwt voor grote produktiebedrijven..Belangrijke werken: "Total Quality control”. Evenals Juran gaat Feigenbaum diep in op allerlei technische en organisatorische aspecten van de kwaliteitszorg. Hij is duidelijk minder commercieel getint dan de meeste andere "Goeroes”., en daarom geliefd bij veel kwaliteitsmensen. Hij kent een sterke rol toe aan de kwaliteitsdiensten in bedri jven. Deze hebben een toezichthoudende taak ten opzichte van de operators en lijnfunctionarissen (verantwoordelijk voor produktie en inspecties) . De positie dient hoog in de organisatie te zijn.
Belangrijke taken van de kwaliteitsafdeling zijn:
• het opstellen en verbeteren van procedures,
• kwaliteitssyteemverbetering en -bewaking (via audits)
• procesbeheersing door middel van inspekties, proeven, etc.
• kwaliteitskostenanalyse en -bewaking

Feigenbaum schenkt eveneens aandacht aan de manier waarop veranderincsproces zoals de invoering van integrale kwaliteitszorg, kunnen worden doorgevoerd.
Het volgende stappenplan kan hierbij goede diensten bewijzen:
1. Introductie door het Top Management
• aandacht voor weerstand tegen verandering
• presentatie naar alle sleutelfunkties teneinde de noodzaak aan te tonen en tevens commitment te bereiken
• het aanwijzen van de leiders binnen het invoeringstraject
2. Stap-voor-stap beginnen en concentreren op de ergste knelpunten
3. Meetresultaten
• rapporteer met de geschikte middelen
• maak duidelijk welke resultaten het gevolg zijn van de inspanningen en bijdragen
van de operators en de overige lijnmedewerkers
• kies een breed gamma aan indicatoren, zoals kwaliteitskosten, ontwerpverbeteringen, produktverbeteringen, customer satisfaction, Q-motivatie van het personeel, vermindering overwerk, vermindering afkeur, etc.
4. Communiceer en zorg voor betrokkenheid
• geef de doelstelling duidelijk weer
• ontwikkel bij eenieder een verantwoordelijkheidsgevoel
• gebruik een verscheidenheid aan communicatiemiddelen
• ontwikkel positieve face-to-face relaties tussen chefs en medewerkers

Imai (Kaizen) (5X waarom..)
Masaaki Imai heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit van Tokyo en is vanaf 1962 direkteur van Cambridge Corporation, een management-consulting organisatie. Van zijn hand zijn vele boeken verschenen, onder meer het in het Nederlands vertaalde "Kaizen". Hierin worden een aantal management-filosofieën, -theorieën en -hulpmiddelen onder een paraplu (Kaizen) bijeengebracht. Kaizen betekent vrij vertaald "continue stapsgewijze verbetering" en is gebaseerd op de overtuiging dat het succes van een onderneming afhangt van een voortdurende verbetering van kwaliteit en produktie in de meest uitgebreide zin. Kaizen omvat weliswaar een aantal technieken en instrumenten op kwaliteitsgebied maar belangrijker is steeds de grondhouding om zich steeds aan te passen en te verbeteren. Het verrnogen om dit te realiseren wordt bereikt met behulp van allerlei technieken. De boodschap van de Kaizen-strategie luidt dat er geen dag voorbij mag gaan zonder dat er een verbetering in het bedrijf heeft plaatsgevonden.
Verbeteren kan worden uitgesplitst in innoveren en Kaizen. Kaizen staat dus voor kleine verbeteringen die in een bestaande situatie worden aangebracht en die het resultaat zijn van voortdurende inspanningen. Innoveren houdt een ingrijpende wijziging in van een bestaande situatie, bijvoorbeeld het resultaat van een grote investering in nieuwe produktietechnologieen. Terwijl het Westen sterk is in innoveren en daar ook grote aandacht aan schenkt, heeft het Japanse bedrijfsleven zich juist op Kaizen gericht. Het is niet van belang hoe de gebruikte technieken/filosofieën genoemd
worden maar wel dat ze wijdverbreid en met veel succes toegepast worden. Langzaam begint in het Westen het besef te leven dat ook in het kleine, het alledaagse, zeer veel te verbeteren valt en dat dit de basis moet worden voor toekomstig succes.

[Terug naar Start Index] [go to English Index] [Terug naar bedrijfskunde index] [naar Cultuurindex ] [ Index herformuleren]